12 Trdycji AA

01

Nasze wspólne dobro powinno być zawsze na pierwszym miejscu; powrót do
zdrowia każdego z nas zależy od jedności AA.

02

Dla naszego grupowego celu istnieje tylko jedna ostateczna władza – miłujący Bóg,
tak jak może On wyrażać Siebie w naszym grupowym sumieniu. Nasi liderzy są
tylko zaufanymi sługami; oni nie rządzą.

03

Jedynym warunkiem członkostwa w AA jest pragnienie zaprzestania picia.

04

Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych,
które dotyczą innych grup lub AA jako całości.

05

Każda grupa ma jeden główny cel – nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż
jeszcze cierpi.

06

Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA
żadnym pokrewnym ośrodkom ani zewnętrznym przedsięwzięciom, ażeby
problemy związane z finansami, majątkiem lub prestiżem nie odrywały nas od
głównego celu.

07

Każda grupa AA powinna być całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować dotacji z zewnątrz.

08

Wspólnota Anonimowych Alkoholików powinna na zawsze pozostać nieprofesjonalna, lecz nasze biura służb mogą zatrudniać niezbędnych pracowników.

09

AA, jako takie, nie powinno nigdy stać się organizacją, ale możemy tworzyć
zespoły i komisje bezpośrednio odpowiedzialne wobec tych, którym służą.

10

Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich
wspólnoty, ażeby imię AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.

11

Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na
reklamowaniu; musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy,
radia i filmu.

12

Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze, że zasady są ważniejsze od osobowości.