Informacje dla profesjonalistów

Poniżej znajdują się materiały, które przybliżą Państwu ideę istnienia oraz funkcjonowania Wspólnoty AA w Polsce.i na świecie.

Od początku powstania Wspólnoty AA w Polsce, dążymy do współpracy z profesjonalistami i instytucjami, które zajmują się pośrednio lub bezpośrednio pracą z osobami uzależnionymi od alkoholu. Są to między innymi: lekarze, terapeuci uzależnień, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, policjanci, pracownicy zakładów karnych i aresztów śledczych, członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, itp.

AA w świetle badań

Wyniki badań przeprowadzonych w latach 2017-2018

 

"Wieści z AA"

Biuletyn wydawany przez Wspólnotę AA w Polsce

Artykuł Jacka Alexandra "Anonimowi Alkoholicy"

Opublikowanie przez Jacka Alexandra „Anonimowych Alkoholików” w Saturday Evening Post z 1 marca 1941 roku, stało się kamieniem milowym w historii Wspólnoty.

Materiały przydatne w pełnieniu służby Informacji Publicznej

 

 

 

Anonimowi Alkoholicy w liczbach

Wyniki badania ankietowego
Wspólnoty AA w Polsce
przeprowadzonego
w latach 2017–2018


Bohdan Woronowicz o AA

Psychiatra, terapeuta uzależnień
Wieloletni kierownik Ośrodka Terapii Uzależnień

 

 

 

 

 

 

AA w zakładach karnych - wywiad z Nancy McCarthy

 

 

 

 

 

 

 

45 lat Anonimowych Alkoholików w Polsce

 

 

 

 

 

 

 

Przyjaciele AA o Wspólnocie

Czy AA działa?