Czym jest Informacja Publiczna w AA? Najprościej mówiąc, jest to informowanie społeczeń- stwa o Wspólnocie Anonimowych Alkoholików. Mówimy o tym, kim jesteśmy, jak działamy, co robimy, a czego nie robimy, jak pomagamy sobie nawzajem. Możemy przekazywać te informacje bezpośrednio potencjalnym alkoholikom, trafiamy na detoksy, do szpitali psychiatry- cznych, na oddziały terapeutyczne, do Zakładów Kar- nych i Aresztów Śledczych. Docieramy do tych, którzy jeszcze są w aktywnej fazie swojej choroby, ale już od- czuli skutki nadużywania alkoholu, są skłonni ratować swoje życie i szukać rozwiązania. My proponujemy spo- sób, który nam pomógł. Opowiadamy o mityngach, na- szych historiach osobistych, przemianie osobowości i wzajemnym wsparciu, roznosimy ulotki informacyjne, plakaty, spisy mityngów i literaturę. Z drugiej strony poszukujemy odbiorców wśród róż- nych grup społecznych, które zawodowo stykają się z osobami uzależnionymi od alkoholu. Organizujemy spo- tkania informacyjne dla kuratorów sądowych zawodo- wych i społecznych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, policjantów, strażników miejskich, ducho- wnych, nauczycieli, lekarzy, studentów kierunków medy- cznych i resocjalizacji i wielu innych. Podczas tych spot- kań, które trwają około 1 – 1,5 godziny, informujemy o różnych rodzajach mityngów: czym jest mityng otwarty, zamknięty, spikerski, czym jest sponsorowanie. Wspo- minamy o historii powstania Wspólnoty w USA, w Pol- sce i w konkretnym regionie lub mieście, o programie Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji, prezentujemy naszą literaturę, dane kontaktowe. Jest oczywiście rów- nież czas na zadawanie pytań i dyskusję. Często padają pytania o wiek członków naszej Wspólnoty, jak często uczestniczymy w mityngach, co nam pomaga wracać do zdrowia, skąd dowiedzieliśmy się o Anonimowych Alkoholikach. Na szczęście znamy już odpowiedzi na te py- tania, ponieważ w latach 2017–2018 przeprowadziliś- my anonimową ankietę i uzyskaliśmy dane statystyczne.